Opprop mot dødelige autonome våpen

Vi som har signert dette oppropet mener at beslutningen om å ta et menneskeliv aldri skal overlates til en maskin, og vil imøtese et forbud mot dødelige autonome våpensystemer.

 

2840

Støttespillere har signert så langt…

Opprop til den norske Regjering og Storting

Vi som har signert dette oppropet ønsker å uttrykke bekymring for utviklingen av dødelige autonome våpensystemer. Vi er enige om at beslutningen om å ta et menneskeliv aldri skal overlates til en maskin. Spesifikt ber vi våre folkevalgte bidra til at Norge tar et tydelig standpunkt og støtter internasjonal innsats for å starte forhandlinger om et juridisk bindende instrument mot utvikling og bruk av dødelige autonome våpensystemer.

Norge er et land med diplomatisk erfaring og kapasitet til å lede an i arbeidet for humanitær nedrustning og våpenkontroll. Et tydelig norsk standpunkt mot dødelige autonome våpen vil derfor være av internasjonal betydning og bidra til å stigmatisere og forebygge et nytt våpenkappløp. Vi oppfordrer derfor den norske Regjering og Stortinget til ikke bare å delta i den pågående internasjonale innsatsen for en fremtid med sterke internasjonale normer, forskrifter og lover mot dødelige autonome våpen, men å lede an i denne prosessen. I tillegg ber vi om et tydelig norsk standpunkt om at Norge som land ikke skal utvikle, anskaffe eller distribuere slike våpensystemer.

De senere årene har vi sett en rask vitenskapelig og teknologisk utvikling som har gitt oss applikasjoner og systemer med imponerende egenskaper, og som vil være til stort gavn og nytte for oss som individer og som samfunn. Som alltid gjennom historien blir teknologi tatt i militært bruk. Noen få ganger gir det oss ikke bare en gradvis utvikling, men et dramatisk skifte. Vi står nå foran et slikt skifte, hvor teknologiutviklingen kan gjøre dødelige autonome våpen, som har autonomi i kritiske funksjoner og kan velge og angripe mål uten meningsfull menneskelig kontroll, mulig. Utviklingen har utfordrende moralske og pragmatiske sider og krever vår intellektuelle og moralske oppmerksomhet. Våre valg vil ha store konsekvenser.  

Dødelige autonome våpensystemer har egenskaper som er ganske forskjellige fra kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen. Dødelige autonome våpen utfordrer humanitærretten, menneskerettighetene og menneskets verdighet. Humanitærretten forutsetter at mennesker må holdes ansvarlig for handlinger som begås. Autonome våpensystemer gjør dette ansvaret uklart. 

Dødelige autonome våpensystemer vil kunne initiere og eskalere konflikter uten menneskelig overveining, senke terskelen for væpnet konflikt, destabilisere land og regioner, og gi økt global usikkerhet. Hendelser kan for lett føre til dominoeffekter som det internasjonale samfunnet verken har tekniske verktøy eller et globalt styringssystem for å håndtere. Videre vil de kunne medføre et dyrt våpenkappløp.

Autonome våpen er en Pandoras eske; når den først er åpnet, vil den være vanskelig å lukke. Vi bør derfor handle nå.

Vi som støtter oppropet gjør det som engasjerte medborgere, og ikke som representanter for våre institusjoner. Vi står sammen med 28 nasjoner, Europaparlamentet og 21 nobelprisvinnere. Vi står også sammen med kollegaer i Belgia, Italia, Australia og Canada, 4 500 forskere innen kunstig intelligens og robotikk og 26 000 andre som har skrevet under på et internasjonalt opprop.

Støtt oppropet

Icon of paper and pen.
Opprop mot autonome våpen
Fornavn og etternavn
Akademisk grad eller tittel
Stillingstype eller rolle: *
Kompetanseområde:
Jeg godtar at opplysningene jeg har skrevet inn blir lagret. *

En global bevegelse

"We should not participate in nor support the development, manufacture, trade, or use of lethal autonomous weapons. I support the Norwegian initiative and ask scientists, technologists, companies and organizations, as well as leaders, policymakers, and other individuals, to join their pledge."

- Yoshua Bengio, vinner av den prestisjetunge Turing-prisen

"For meg er meldingen klar - maskiner med makt og eget skjønn til å ta menneskeliv er politisk uakseptabelt, moralsk forkastelig og bør forbys gjennom internasjonal lov”

- FNs generalsekretær António Guterres

nb_NONorwegian